Dịch Vụ Của Chúng Tôi (Our Services Vietnamese)

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Luật Tài Sản

Chuyển nhượng (VIC, QLD & SA)
Giao ước, cẩn trọng và Nhà phụ
Tranh chấp về giá trị đất, thuế suất và thuế đất

Dịch Vụ Nhập Cảnh

Thị thực kinh doanh
Quyền công dân
Thị thực lao động được tài trợ
Thị thực cho người có tay nghề cao
Thị thực đối tác
AAT & Từ chối

Luật Hợp Tác Chủ Sở Hữu

Phát triển Bất động sản
Bất động sản dân cư / Dự án hưu trí
Đơn vị phụ
Chứng thư sở hữu đất
Luật Hợp tác Chủ sở hữu 2006

Luật Gia Đình

Ly thân và ly hôn
Quan hệ chung sống như vợ chồng
Con cái
Lệnh đồng ý
Bạo lực gia đình & Lệnh can thiệp