Jeffrey Stone

Jeffrey Stone Senior Consultant
Jeffrey Stone
B. Juris, LL.B, MARN-0003492

Luật Sư Di Trú
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: jstone@nevile.com.au


Jeff có bằng Cử nhân Luật pháp và Cử nhân Luật tại Đại học Monash, Victoria. Ông đã làm việc hơn 40 năm và là cố vấn cấp cao cho Nevile & Co.

Jeff cũng đã trở thành Đại diện Di trú đã được đăng ký tại Úc trong hơn 18 năm và đã hỗ trợ thành công khách hàng từ hầu hết các quốc gia và có chính sách nghiêm ngặt về việc không tham gia các trường hợp ít hoặc không có cơ hội thành công. Ông tin rằng cách tiếp cận thực tế có ý nghĩa, và lời khuyên thực tế hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong hầu hết các loại thị thực Úc, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào việc nộp đơn làm việc tạm thời và lâu dài, kinh doanh, gia đình và đối tác, cũng như các đánh giá cho Tòa án.

Ông cũng làm việc trong ngành luật gia đình, bao gồm tài sản và các vấn đề tài chính, các thỏa thuận tài chính ràng buộc, duy trì vợ chồng, ly hôn và các vấn đề luật gia đình quốc tế.