Luật Xây Dựng & Công Trình


Luật Xây Dựng & Công Trình Và Tranh Chấp

Nevile & Co. có thể tư vấn các tranh chấp xây , bao gồm các mối quan hệ hợp đồng thích hợp, đàm phán và cách tốt nhất để cấu trúc hợp đồng cho một tình huống cụ thể.

 
Chúng tôi có quyền truy cập vào một loạt các nhân chứng chuyên môn với trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Chúng tôi hoạt động cho cả người xây dựng và khách hàng trong lĩnh vực này.

 
Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà xây dựng bằng cách tư vấn về các cấu trúc pháp lý thích hợp để giảm thiểu rủi ro.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ về:

  • Thỏa thuận xây dựng
  • Thỏa thuận cơ sở hạ tầng
  • Liên doanh / Đầu tư / Phát triển
  • Tranh tụng Xây dựng / Công trình