Ken Matheson

Ken Matheson
Ken Matheson

Dự Án Đặc Biệt
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: ken.matheson@nevile.com.au


Ken chịu trách nhiệm cho các dự án đặc biệt tại Nevile & Co.

Nền tảng của Ken là Tài chính, chủ yếu trong ngành xây dựng, kỹ thuật và khai mỏ.

Vai trò của ông là tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Úc và nước ngoài. Những cơ hội này bao gồm làm việc với đối tác để thúc đẩy cơ hội kinh doanh mới cho Nevile & Co.

Các lĩnh vực quan tâm bao gồm đầu tư bất động sản và mua bán doanh nghiệp.